Bplus Fixed asset Tracking ระบบตรวจนับทรัพย์สิน

รายละเอียดสินค้า
แพ็คเกจสำหรับผู้ใช้งาน 2 User ระยะเวลา 4 เดือน

ช่วยจัดการทรัพย์สินในการตรวจเช็คทรัพย์สินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, เครื่องพิมพ์ ,มือถือ ,อุปกรณ์ห้องประชุม ,อุปกรณ์นำเสนองาน หรือ อุปกรณ์ในโรงงาน เช่น เครื่องมือ, เครื่องจักร, ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น
1. ดูแลทรัพย์สิน Scan QR Code ทรัพย์สินเพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
2. ตรวจนับทรัพย์สิน สามารถเลือกนัดตรวจนับทรัพย์สินจากแผนที่กำหนดไว้หรือสามารถนัดเองจากสถานที่และพนักงานได้
3. ตอบรับการตรวจนับทรัพย์สิน เมื่อมีการนัดตรวจนับทรัพย์สิน ผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินหรือฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องตอบรับคำขอตรวจนับทรัพย์สินก่อน
4. ตรวจนับทรัพย์สิน Scan QRCode ทรัพย์สินและสถานที่เพื่อตรวจนับ แจ้งเตือนเมื่อทรัพย์สินอยู่ผิดสถานที่ บันทึกผลการตรวจนับ
5. รับทราบผลการตรวจนับ หลังจากจบการตรวจนับผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือฝ่ายที่รับผิดชอบจะต้องยอมรับผลการตรวจนับหรือ ขอให้ตรวจใหม่
6. รายการทรัพย์สินที่ไม่พบ หากมีทรัพย์สินสูญหาย จะมีการแจ้งไปยังผู้ครอบครองทรัพย์สินและหัวหน้าฝ่ายของผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น
7. สรุปผลการตรวจนับ ค้นหาผลการตรวจนับโดยแสดงข้อมูลการตรวจนับแบบรวมกันทั้งหมด และแบบรายการตรวจนับ